Вітаю, !

Ми знаємо, що мріє про щось ніж, тому ми вирішили Вам натякнути про це.

Hi

Choose your country

Ukraine
Russia, Belarus, Kazakhstan

Оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ про надання послуг з продажу косметики. Ознайомтеся з текстом даного Договору. Якщо ви не згодні з будь-яким пунктом цієї оферти чи не зрозуміли який-небудь пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +380730003834 чи написавши електронний лист за адресою info@milasbeauty.com.ua

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти та підтверджуєте, що зрозуміли всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта) та викладений нижче текст Договору адресовано фізичним особам та є офіційною публічною пропозицією (згідно зі ст. 641 ЦК України) фізичної особи Сивацької Оксани Богданівни, названої в подальшому як “Виконавець” на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком товарів, розміщених на цьому сайті. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦК України і набуває сили офіційного договору приєднання з моменту здійснення вами дій, передбачених пунктом 4.5 цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

1. Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Чинна версія цього договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

“Замовник” – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка отримує від Виконавця послуги щодо придбання косметичних засобів. “Сайт Виконавця” – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям milasbeauty.com В подальшому по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом “Сторони”, а кожен окремо “Сторона”.

3. Предмет договору

Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на надання товарів та послуг, згідно з обраним переліком послуг і товарів, розміщених на сайті Виконавця на визначених Договором умовах.

4. Порядок укладення Договору

Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 ЦК України).

Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, спрямованих на отримання товарів та послуг Виконавця.

Акцептом умов Договору є здійснення замовником дій, визначених пунктом 4 цього Договору. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця, шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій :

4.1. заповнення Замовником спеціалізованої форми заявки, розміщеної на Сайті Виконавця
4.2. здійснення оплати Замовником послуг та товарів Виконавця, згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця

Будь-яка з вказаних в пункті 4 дій в окремості, яка виконана Замовником свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами у повному обсязі.

Термін акцепту не обмежений у часі. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання товарів, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або чинними нормами законодавства України.

Укладання Договору означає, що Замовник:

4.3. у необхідному для нього обсязі ознайомився з з правилами надання послуг та товарів
4.4. визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі
4.5. приймає всі умови вказаного Договору без зауважень

5. Порядок розрахунку

Послуги надаються Замовнику на попередній платній основі, шляхом оплати Замовником обраних товарів, відповідно до Тарифів, вказаних на сайті Виконавця або у момент передачі цих товарів Виконавцем чи уповноваженими особами. Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушенням умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.

Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору здійснюються відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”.

6. Права та обов’язки Виконавця

Виконавець зобов’язаний:

6.1. До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та інформацію про товари шляхом публікації на Сайті Виконавця
6.2. Організувати доставку товарів Замовника, згідно з обраним способом доставки
6.3. Попередити про відміну або перенесення замовлення вчасно. Виконавець не несе відповідальність за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано не актуальні контактні дані.

Виконавець має право :

6.4. Здійснювати заміну окремих товарів чи відміну замовлення Замовника у разі об’єктивних причин : товару немає в наявності, Виконавець не встигне зробити замовлення до вказаної дати Замовника, проблеми зі службою доставки тощо.
6.5. Виконавець залишає за собою право здійснювати заміну рецептури товарів.
6.6. Призупинити надання товарів та послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
6.7. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на товари з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості товарів не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за обраний товар.

7. Права та обов’язки Замовника

Замовник зобов’язаний:

7.1. Упродовж усього періоду надання товарів та послуг з їх доставки дотримуватися цього Договору
7.2. При заповненні Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані та відомості
7.3. Взаємодіяти з Виконавцем в усіх напрямках отримання товарів та послуг
7.4. Під час отримання товару сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця щодо його використання

Замовник має право:

7.5. Користуватись товарами згідно умов даного Договору
7.6. Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору
7.7. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця
7.8. Брати участь в заходах Виконавця

8. Відповідальність сторін

8.1. Виконавець несе відповідальність перед Замовником у розмірі документально підтвердженої суми передоплати за надані товари.
8.2. Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання товару у відповідності з вимогами даного Договору.
8.3. Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.
8.4. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку, якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні та доставці товарів та/або здійснення інших дій, внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.

В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміни і розірвання Договору

Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації. При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.1. При прийнятті Замовником рішення про відмову від отримання товарів і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.
9.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10. Вирішення суперечок

Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої. Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову мотивовану відповідь. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки до суду за міцсем знаходження Виконавця.

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.2. З питань, що не є регульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
11.3. Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг передбачені ЦК України “Про авторське право та суміжні права”.
11.4. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них. В тому числі, вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором. Виконавцем за цим Договором є фізична особа Сивацька Оксана Богданівна Адресою Виконавця за цим Договором є : Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська,132

Контактний телефон: +380730003834

Додати в лист очікування Ми повідомимо вам, коли товар надійде на склад. Будь ласка, залиште свій діючу адресу електронної пошти нижче.

Кошик

Кошик порожній